ADR Kurs

Trenger du ADR-sertifisering eller fornyelse?

Førere av kjøretøy som frakter farlig gods skal gjennomgå et grunnleggende opplæringskurs og få utstedt et kompetansebevis.

Vårt ADR-kurs gir deg grunnlaget du trenger for å bestå teoriprøven hos Statens vegvesen.

Vi tilbyr digitale ADR-kurs som gjør at du kan ta kurset når det måtte passe deg.

Minner om at Statens vegvesen krever at du nylig har gjennomført brann og førstehjelpskurs.

Send en henvendelse om ADR-kurs

Henvendelsen er helt uforpliktende.

Kontaktinformasjonen din vil kun bli brukt i sammenheng med henvendelsen om kurset

Nettbasert ADR-Kurs

Du kan bygge på ved å gjennomføre kurs i klasse 1, klasse 7 og/eller tank. Disse kan tas som separate kurs med tilhørende separat prøve. De kan også tilbys som kombinerte kurs med tilhørende kombinert prøve.

Grunnkurs

Pris: 4.100, –

Kurset består av 18 undervisningstimer og inneholder undervisning i følgende emner:

Alminnelige bestemmelser om farlig gods, ulike faretyper, forebyggende sikkerhetstiltak/tiltak, miljøbeskyttelse, merking, fører ved transport av farlig gods, lasting og lossing av farlig gods, forbud mot samlasting, sivilrettslig ansvar, stuing/håndtering av kolli, tunnelrestriksjoner og sikring.

kLASSE 1

Pris: 2.100,-

Kurset tar for seg transport av varer som består av eksplosive stoffer og gjenstander.

Du må ha et utvidet ADR-kompetansebevis som bygger på kompetansebeviset for ADR-grunnkurs.

For klasse 1 gjelder følgende:

  • Kjøretøy må ha godkjenningsattest ved transport av stykkgods.
  • Det kan ikke samlastes med annet falrig gods (noen få unntak).
  • Kjøretøy skal merkes med faresedler.

Tank

Pris: 4.000, –

ADR-kurset kreves for de som kjører:
  • Faste tanker, løstanker eller batterikjøretøy med volum over 1m³
  • Tankcontainere, multimodale tanker eller MEGC-er med volum over 3m³
Kurset tar for seg følgende emner: Multimodale tanker, tanker, løstanker, batterikjøretøy, tankcontainere, MECG-er, tanker av armert plast, bestemmelser om konstruksjon og typegodkjenning av kjøretøy, farenummer, merking av stoffer med høy temperatur, merking av tank- og bulkkjøretøy, hvilken typegodkjenning kjøretøyet skal ha og om varen(e) kan fraktes i tank eller fiberarmert tank.

Vårt ADR-kurs gir deg grunnlaget du trenger for å bestå teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Send inn en forespørsel med dine kontaktdetaljer for påmelding eller dersom du har spørsmål rundt kurset. Etter innsendt henvendelse vil du bli kontaktet for å avtale kursdato. Kursforespørsler er ikke bindende før det er avtalt et spesifikt datofestet kurs.

Hva er ADR kurs?

ADR-kurs er en type opplæring som fokuserer på sikker transport av farlig gods på vei. Forskrift om landtransport av farlig gods setter krav til hvordan sikker gjennomføring av transport skal foregå. Kravene gjelder både virksomhet, sjåfør og kjøretøy. For sjåførens del er det krav til opplæring. Denne opplæringen deles inn i ulike nivåer basert på hva som skal transporteres. Forskriften har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell, ulykker og uønskede tilsiktede hendelser ved landtransport av farlig gods.

Typiske eksempler på farlig gods som transporteres i bulk eller som stykkgods på vei er:

  • kjemikalier
  • eksplosiver
  • radioaktivt materiale
  • olje
  • gass
Hvorfor er det viktig?

ADR-kurs er viktige fordi de sikrer at personer som håndterer og transporterer farlig gods på vei har nødvendig kunnskap og ferdigheter for å gjøre dette på en sikker måte. Dette inkluderer korrekt merking, lasting, sikring og transport av farlig gods. Kursene bidrar også til å redusere risikoen for ulykker og miljøskader, samtidig som de sikrer overholdelse av nasjonale og internasjonale forskrifter og standarder for transport av farlig gods.

Hvor lenge er det gyldig?

Gyldighetsperioden for et ADR-sertifikat, som man får etter å ha fullført et ADR-kurs, er gyldig i en periode på fem år. Etter denne perioden må innehavere av sertifikatet gjennomgå fornyelseskurs eller oppfriskningsopplæring for å fornye sin sertifisering.

Hvem trenger å ta kurset?

ADR-kurset er nødvendig for personer som arbeider med transport av farlig gods på vei. Dette inkluderer sjåfører av kjøretøy som frakter farlige materialer, samt andre ansatte som er involvert i laste- og losseprosesser, merking og håndtering av slike gods. Sertifiseringen sikrer at disse personene har nødvendig kunnskap om sikkerhetsprosedyrer og regelverk som gjelder for transport av farlig gods.

Det er i tillegg krav til spesialiseringskurs for de sjåførene som skal frakte farlig gods i tank, eksplosivt og/eller radioaktivt materiale.

De virksomhetene som kommer i befatning med transport av farlig gods, skal utpeke en sikkerhetsrådgiver. Sikkerhetsrådgiveren skal ha gjennomgått opplæring og bestått eksamen for sikkerhetsrådgivere. Eksamen administreres av Norsk brannvernforening.

Oversikt over kompetansebevisets ulike fareklasser:

Følgende oversikt viser kompetansebevisets ulike fareklasser:

Klasse 1 – Eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 2 – Gasser
Klasse 3 – Brannfarlige væsker
Klasse 4.1 – Brannfarlige faste stoffer
Klasse 4.2 – Selvantennende stoffer
Klasse 4.3 – Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann
Klasse 5.1 – Oksiderende stoffer
Klasse 5.2 – Organiske peroksider
Klasse 6.1 – Giftige stoffer
Klasse 6.2 – Infeksjonsfremmende stoffer
Klasse 7 – Radioaktiv materiale
Klasse 8 – Etsende stoffer
Klasse 9 – Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

LEARN skreddersyr ADR-kurs etter kundens ønsker og behov innenfor ADR forskriftens retningslinjer.

Kompletter din opplæring med en teoriprøve:

Vårt ADR-kurs gir deg grunnlaget du trenger for å bestå teoriprøven hos Statens Vegvesen.

Helt hvit learn logo

Vi er en markedsledende trafikkskole som fokuserer på å tilby kvalitetssikret opplæring. Vi er dedikert til å utdanne lastebil- og bussjåfører, og tilbyr førerkortopplæring for de fleste kjøretøyklasser. Med dyktige lærere og en bred variasjon av kurs, vi er opptatt av å bidra til tryggere trafikk ved å utruste sjåfører med verdifull kunnskap.

Kontakt oss