Sikkerhetsrådgiver

Virksomheter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i kontakt med transport av farlig gods på vei eller jernbane, skal utpeke en sikkerhetsrådgiver.
Hovedoppgave

Rådgiverens hovedoppgave skal være under ansvar av virksomhetens leder, å ta i bruk alle egnede midler og treffe egnede tiltak, innenfor rammen av det som er relevante aktiviteter for virksomheten, for å legge til rette for at disse aktivitetene blir utført i samsvar med relevante bestemmelser og på mest mulig sikker måte.

Plikter

Med hensyn til virksomhetens aktiviteter har rådgiveren følgende spesielle plikter:

  • Kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt;
  • Gi virksomheten råd om transport av farlig gods;
  • Utarbeide årsrapport til virksomhetens ledelse, om virksomhetens aktiviteter med hensyn til farlig gods. Disse årsrapportene skal oppbevares i fem år å gjøres tilgjengelig for de nasjonale myndigheter på forespørsel.
  • Kontroll av praksis og rutiner i forbindelse med håndtering og transport av farlig gods.
Ulykkesrapport

Når en ulykke under transport, lasting lossing foretatt av virksomheten får konsekvenser for personer, materielle verdier eller miljøet, eller er årsak til skade på materielle verdier eller miljøet, skal sikkerhetsrådgiveren etter å ha samlet all relevant informasjon utarbeide en ulykkesrapport til virksomhetens ledelse eller eventuelt til de lokale offentlige myndighet. Denne rapporten erstatter ikke en eventuell rapport som virksomhetens ledelse måtte være pålagt å avgi under annen internasjonal eller nasjonal lovgivning.

Opplæring av ansatte

Sikkerhetsansvarlig sammen med virksomhetens leder ansvarlig for at det er utarbeidet en plan for som viser at det blir gjennomført hensiktsmessig opplæring av virksomhetens ansatte.

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.