ADR

Førere av kjøretøy som frakter farlig gods skal gjennomgå et grunnleggende opplæringskurs og få utsted et kompetansebevis.
Sikkerhet
Hensikten med opplæringen er å gjøre fører oppmerksom på de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt å gi dem de nødvendige, grunnleggende kunnskaper for å redusere sannsynligheten for at et uhell vil inntreffe.

Om uhellet likevel skulle inntreffe skal føreren være kvalifisert til å ta de nødvendige forholdsregler for å begrense omfanget av ulykken av hensyn til egen sikkerhet, publikums sikkerhet og til miljøet.
Prøve
Den som vil erverve ADR-kompetansebevis må, etter et fastsatt mønster, melde seg opp til prøve. Prøve etter gjennomført grunn- og spesialiseringskurs avholdes hos Statens vegvesen.
Kompetansebeviset
Kompetansebeviset er utformet i henhold til ADR-bestemmelsene. Beviset har to kolonner som gjelder for:
  • transport i tank
  • transport ikke i tank (stykkgods)
Fareklasser
Følgende oversikt viser kompetansebevisets ulike fareklasser:

Klasse 1 - Eksplosive stoffer og gjenstander
Klasse 2 - Gasser
Klasse 3 - Brannfarlige væsker
Klasse 4.1 - Brannfarlige faste stoffer
Klasse 4.2 - Selvantennende stoffer
Klasse 4.3 - Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann
Klasse 5.1 - Oksiderende stoffer
Klasse 5.2 - Organiske peroksider
Klasse 6.1 - Giftige stoffer
Klasse 6.2 - Infeksjonsfremmende stoffer
Klasse 7 - Radioaktiv materiale
Klasse 8 - Etsende stoffer
Klasse 9 - Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

LEARN skreddersyr ADR-kurs etter kundens ønsker og behov innenfor ADR forskriftens retningslinjer.
Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.