ADR

Førere av kjøretøy som frakter farlig gods skal gjennomgå et grunnleggende opplæringskurs og få utsted et kompetansebevis.
Sikkerhet

Hensikten med opplæringen er å gjøre fører oppmerksom på de farer som er forbundet med transport av farlig gods, samt å gi dem de nødvendige, grunnleggende kunnskaper for å redusere sannsynligheten for at et uhell vil inntreffe.

 

Om uhellet likevel skulle inntreffe skal føreren være kvalifisert til å ta de nødvendige forholdsregler for å begrense omfanget av ulykken av hensyn til egen sikkerhet, publikums sikkerhet og til miljøet.

Prøve

Den som vil erverve ADR-kompetansebevis må, etter et fastsatt mønster, melde seg opp til prøve. Prøve etter gjennomført grunn- og spesialiseringskurs avholdes hos Statens vegvesen.

Kompetansebeviset

Kompetansebeviset er utformet i henhold til ADR-bestemmelsene. Beviset har to kolonner som gjelder for:

  • transport i tank
  • transport ikke i tank (stykkgods)
Fareklasser

Følgende oversikt viser kompetansebevisets ulike fareklasser:

Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4.1
Klasse 4.2
Klasse 4.3
Klasse 5.1
Klasse 5.2
Klasse 6.1
Klasse 6.2
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9

Eksplosive stoffer og gjenstander
Gasser
Brannfarlige væsker
Brannfarlige faste stoffer
Selvantennende stoffer
Stoffer som utvikler brannfarlige gasser ved kontakt med vann
Oksiderende stoffer
Organiske peroksider
Giftige stoffer
Infeksjonsfremmende stoffer
Radioaktiv materiale
Etsende stoffer
Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

LEARN skreddersyr ADR-kurs etter kundens ønsker og behov innenfor ADR forskriftens retningslinjer.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ KURS?

Vi gir deg en fullverdig og kvalitetssikret opplæring, slik at du kan kjøre trygt i trafikken.