Førerkort moped - LEARN Trafikkskole

Klasse AM

Moped (AM-146)

Øvelseskjøring og opplæring i klasse AM-146 kan starte ved fylte 15 år etter gjennomført trafikalt grunnkurs.

Det trafikale grunnkurset er felles for alle klasser og har som målsetning å gi eleven en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av et motorisert kjøretøy.

Opplæringsforløpet på moped er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier. Les mer om dette kurset her.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre mopeden rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet inneholder 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet inneholder 6 timers obligatorisk opplæring på vei.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinnet inneholder 4 timers obligatorisk undervisning.

I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres fra fylte 16 år. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 30 spørsmål hvor hvert spørsmål har 3 svaralternativer. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året.

Det obligatoriske trinnsystemet er utviklet av Vegdirektoratet som et ledd i Nasjonal Transportplan av 2002-2011. Svært forenklet kan vi si at målsetningen er «økt trafikal kompetanse». Behovet for helhetlig behandling av hele føreropplæringen meldte seg, og dette er bakgrunnen til den modellen som all opplæring i dag bygger på.

Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. I de tilfellene der eleven ikke er på nivå med målsetningene for trinnet vil LEARN kreve ekstraundervisning før oppstart på neste trinn. Mopedopplæring har ingen praktisk prøve.

Vår visjon i LEARN bygger på en statistikk vi ønsker å få ned. Tall fra SSB per september 2013 viser 139 drepte på norske veier. Dette er en økning på 26 personer fra samme periode i fjor. I LEARN jobber vi hardt mot en 0 visjon.

Vi har ingen liv å tape!

Hos LEARN kjøper du deg god trafikal opplæring som hjelper deg til å ta livreddende avgjørelser i trafikken.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen


Klasse AM annonse