Førerkort motorsykkel - LEARN Trafikkskole

Klasse A

Motorsykkel (A, A1 og A2)

Øvelseskjøring og opplæring kan starte ved fylte:
15 år for lett motorsykkel (A1)
16 år for mellomtung motorsykkel (A2)
22 år eller inneha førerrett for A

Du må også ha gjennomført trafikalt grunnkurs eller inneha førerkort i en annen klasse.
Les mer om det trafikale grunnkurset her.

Aldersgrense for å få utsted førerkort:
16 år for lett motorsykkel (A1)
18 år for mellomtung motorsykkel (A2)
24 år for tung motorsykkel (A) eller 2 år med førerrett i klasse A2

Opplæringsforløpet på motorsykkel er delt opp i 4 trinn med et gitt antall obligatoriske timer som gjennomføres ved en autorisert trafikkskole. Målsetningen for hvert enkelt trinn skal oppnås før man går videre til neste trinn. De 4 trinnene er delt opp i følgende kategorier:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs
Obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Etter endt kurs får man utstedt kursbevis som gir rett til å øvelseskjøre på norske veier.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Hovedmålet i trinn 2 er å lære seg å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk uten å måtte rette oppmerksomhet mot andre trafikanter. Trinnet inneholder de obligatoriske elementene MC grunnkurs på 3 undervisningstimer og avsluttes med 1 veiledningstime.

Trinn 3: Trafikal del
Hovedmål i trinn 3 går på å være tydelig, sikker og selvstendig ved kjøring i trafikk. Trinnet inneholder Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk på 4 undervisningstimer som gjelder bare for kl. A og A2 og avsluttes med 1 veiledningstime for alle klasser.

Trinn 4: Avsluttende opplæring
Hovedmål i trinn 4 er rettet mot risikoforståelse og selvinnsikt. Trinn 4 er delt i tre etter hvilken klasse man tar førerkort.
1. Sikkerhetskurs på vei for klasse A1 har 4 obligatoriske undervisningstimer.
2. Sikkerhetskurs på vei for klase A2 har 5 obligatoriske undervisningstimer.
3. Sikkerhetskurs på vei for klasse A har 8 obligatoriske undervisningstimer.

I tillegg til de obligatoriske trinnene, kommer «teoriprøven». Teoretisk prøve kan gjennomføres tidligst 6 måneder før aldersgrense for å få utstedt førerkort. Prøven avlegges hos Statens Vegvesen. Den består av 40 spørsmål hvor hvert spørsmål har 3 svaralternativer. Skriftlig er vanlig prøveform, men ved spesielle tilfeller, som for eksempel ved dokumenterte lese -og skrivevansker, kan prøven tilrettelegges i muntlig form. Hvor et slikt tilretteleggingsbehov synes nødvendig, bistår vi i LEARN med en søknad til Statens Vegvesen. For å bestå teoriprøven må minst 85% av svarene være korrekte. Om lag 50 % stryker på den teoretiske prøven, det er derfor sterkt anbefalt å bli med på et teorikurs. Hos LEARN tilbyr vi teorikurs flere ganger gjennom året.

Det obligatoriske trinnsystemet er utviklet av Vegdirektoratet som et ledd i Nasjonal Transportplan av 2002-2011. Svært forenklet kan vi si at målsetningen er «økt trafikal kompetanse». Behovet for helhetlig behandling av hele føreropplæringen meldte seg, og dette er bakgrunnen til den modellen som all opplæring i dag bygger på.

Det er viktig å merke seg at de obligatoriske elementene med antall undervisningstimer bygger på et minimumsprinsipp. En vanlig feiltolkning er å tro man er klar for praktisk prøve hos Statens Vegvesen straks etter de obligatoriske timene. Erfaringsmessig ser vi at mange elever både trenger, og selv ønsker, flere timer for å oppnå tilstrekkelig trygghet -og mestringsfølelse i trafikken før de klareres til den praktiske prøven hos Statens Vegvesen.

Når både elev og lærer er tilfredse med den trafikale kompetansen, avsluttes offisiell opplæring med en praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Den praktiske prøven består av en sikkerhetskontrolloppgave og en kjørertur på ca. 60 minutter under varierte vei -og trafikkforhold. Sensor vurderer om målene i trinn 2-4 er oppnådd og vil ut fra sine faglige vurderinger godkjenne, eller ikke godkjenne eleven for å fortsette øvingen på egenhånd.

Vår visjon i LEARN bygger på en statistikk vi ønsker å få ned. Tall fra SSB per september 2013 viser 139 drepte på norske veier. Dette er en økning på 26 personer fra samme periode i fjor. I LEARN jobber vi hardt mot en 0 visjon.

Vi har ingen liv å tape!

Hos LEARN kjøper du deg god trafikal opplæring som hjelper deg til å ta livreddende avgjørelser i trafikken.

Avdelinger som tilbyr denne opplæringen


Klasse A annonse